شرکت تعاونی مسکن کارکنان زندانهای استان اصفهان از سال 1382 با تعداد 250 نفر عضو اولیه و با سرمایه تقریبی یکصد و پنجاه میلیون تومان به منظور واگذاری واحدهای مسکونی به پرسنل طی شماره ثبتی 19974 تشکیل گردید و سپس به صورت عملیاتی از سال 1385 پروژه های خود را آغاز به کار نمود و با وجود گذشت 5 سال از شروع کار، یک پروژه را به اتمام و تحویل، یک پروژه مسکونی را تا پایان سال 90 تحویل و یک پروژه 1000 واحد مسکونی را از ابتدای سال گذشته بصورت جدی وارد ساخت و ساز گردید و این در حالی است که با مقایسه شرکت های تعاونی دیگر از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده است و هم اکنون با تعدادی نزدیک به 1000 نفر عضو کار خود را ادامه می دهد.